Thomsen - Creating More Value
thomsen
Op al onze offertes en transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze voorwaarden hieronder raadplegen en/of downloaden als PDF-bestand.

 

• Iedere bestelling brengt voor de koper met zich mee dat hij zonder

voorbehoud onderhavige algemene voorwaarden aanvaardt. Elke afwijking

opgeworpen door de koper zal behoudens uitdrukkelijke goedkeuring niet

tegenwerpelijk zijn, gelijk op welk ogenblik deze afwijking ter onze kennis

werd gebracht.

 

• De bestellingen zijn enkel definitief – zelfs indien zij werden geplaatst door

een tussenpersoon of aangestelde van de verkoper – indien zij uitdrukkelijk

door de verkoper aan de koper worden bevestigd.

 

• De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn zo exact mogelijk doch slechts

in functie van de mogelijke bevoorrading, uitvoering en transport door de

verkoper. Overschrijding van de leveringstermijn kan nooit aanleiding geven

tot schadevergoeding, of tot het intrekken of ontbinden van de bestellingen

in uitvoering. Als overmacht waardoor de verkoper van zijn leveringsplicht

wordt ontheven, wordt beschouwd: oorlog, oproer, brand, staking, ongeval,

onmogelijkheid om bevoorraad te worden. De verkoper zal de koper op

gerede tijdstippen op de hoogte houden, van bovenstaande gebeurtenissen.

 

• Zonder afbreuk te doen aan de voorzieningen die genomen dienen

te worden ten opzichte van de vervoerder, dienen de klachten mbt. de

zichtbare gebreken of mbt. niet-conformiteit van het geleverde product

of het bestelde product of mbt. verzendingsborderel gedetailleerd en

gemotiveerd geformuleerd worden binnen de acht dagen na de levering van

de producten.

 

• De garantietermijn van de goederen tegen een gebrek in het materiaal

of de fabricatie bedraagt 6 maanden te rekenen van de leveringsdatum.

De verkoper is enkel gehouden om stuk per stuk gratis het door hem als

gebrekkig erkende product te vervangen. Om van de garantie te kunnen

genieten, moet elk product aan de verkoper terug bezorgd worden wiens

akkoord vereist is voor elke vervanging. De eventuele vervoerskosten zijn te

dragen door de koper die geen enkele aanspraak kan maken op welkdanige

stopzetting door het feit van de garantie.

 

• De garantie slaat niet op de zichtbare gebreken. De defecten en

beschadigingen veroorzaakt door natuurlijke slijtage, door een uitwendig

voorval zoals een foutieve bewerking door de vervoerder of de koper, of

nog een wijziging in het product niet voorzien noch gespecificeerd door de

verkoper, zijn eveneens uitgesloten.

 

• Alle betalingen, op welke wijze ze ook worden uitgevoerd, zijn verschuldigd

op onze maatschappelijke zetel. Elke op haar vervaldag niet betaalde factuur

zal van rechtswege, daags na de vervaldag aangeduid op deze factuur, de

toepassing van een strafbeding met zich meebrengen ten bedrage van

anderhalve maal de wettelijke intrest. Deze strafbedingen zijn opeisbaar

zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en op eenvoudig verzoek van de

verkoper.

 

• De betalingstermijn van de som voorkomend op de factuur is vastgesteld

op dertig dagen na de datum van ontvangst van de goederen tenzij anders

vermeld op de factuur.

 

• Een korting van 2% wordt toegekend bij contante betaling. Echter bij nietcontante

betaling wordt geen enkele korting toegekend voor een betaling

op een datum vroeger dan deze voorzien in vorige bepaling.

 

• De kosten en intresten voortspruitend uit betaling met een wissel zijn ten

laste van de koper. De niet betaling op de vervaldag van een vervallen wissel

maakt het volledige verschuldigd saldo van de factuur onmiddellijk opeisbaar

evenals alle andere gebeurlijke facturen.

 

• De verkoper kan niet, om welke reden dan ook, overgaan tot verkoop van de

geleverde goederen, zolang hun prijs niet volledig aan de verkoper betaald

werd. De verkoper behoudt het eigendomsrecht op de geleverde goederen,

tot aan de volledige betaling van de hoofdsom en aanhorigheden.

 

• In geval van een geschil van alle aard of een betwisting mbt. de

totstandkoming of de uitvoering van de bestelling, zijn enkel de rechtbanken

bevoegd van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de

verkoper, voor zover de verkoper er niet de voorkeur aan geeft om een ander

bevoegd gerecht te vatten, kunnen de bevoegdheidsclausules voorkomend

op documenten van de koper geen afbreuk doen aan de toepassing van

onderhavige bepalingen.

 

• In geval van een geschil met als voorwerp een internationale

handelsovereenkomst, wordt enkel gebruik gemaakt van de franse taal en zal

uitsluitend het franse recht van toepassing zijn.

 

• In elk geval brengen de aanvaarding, wissels of mandaten geen

schuldvernieuwing met zich mee en doen zij geen afbreuk aan onderhavige

voorwaarden.